ЗА ПРОЕКT

Гражданските организации – в помощ на администрацията при прилагане на политиките за опазване на защитените територии и вековните дървета

старо дърво

Основна цел

По-добра реализация и мониторинг на публични политики за качествена околна среда, чрез повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите за опазване на защитените територии.

Защитените територии са един от основните инструменти на политиките за опазване на биоразнообразието.

Специфични цели

Дейност 1

Проектът предвижда да бъде направен преглед и оценка на пълнотата на регистъра за защитените територии, който Изпълнителната агенция по околна среда поддържа. Тази публична информация позволява на гражданите да правят справки и проверки, и да подават информирани и обосновани сигнали до компетентните органи за заплахи или нередности. От опита ни в работа с Регистъра установихме, че в редица случаи посочената информация и данни отнасящи се до защитените територии са непълни и /или дори липсват. Това създава трудности при изпълнението на разнообразни задачи, касаещи защитените територии и мониторинга относно опазването им, включително работа по сигнализиране и проверки на потенциални нарушения на режимите и мерките в заповедите им. След обстоен преглед на регистъра ще бъде разработен подробен анализ с конкретни препоръки за отстраняване на установените пропуски в него. Това ще даде възможност на държавната администрация в лицето на ИАОС да предприеме мерки за отстраняване на пропуските и несъответствията и актуализиране на регистъра за ЗТ, с което ще се създаде подходяща среда за по-адекватен мониторинг и съответно участие от страна на активните граждани и организации в областта на защитените територии.

Дейност 2

Предвидено е да бъде извършена и теренна работа в извадка от защитени територии с цел проверка на съответствието на границите им с целите на опазване, както и посещения на терен в допълнителна извадка от защитени територии за проверка на наличието и състоянието на маркировка и обозначаването им на терен. От натрупаната практика през годините става ясно, че има несъответствия между целите на опазване на ЗТ и границите им. Подобен пример е посетената Природна забележителност (ПЗ) „Находище на тис в м. Еленска глава”. При посещение на място се оказа, че основната част от находището е извън защитената територия и не се опазва. Освен това настоящата категория ПЗ не е най-подходящата поради това, че такъв тип ЗТ се обявява за опазване на природни дадености от неживата природа (скални комплекси, водопади, пещери и др.). В този случай освен актуализиране на границите трябва да се промени и категорията в защитена местност за да може да изпълнява по-добре функциите си и да опазва находището на тиса. Това не е единичен случай. В АПБ има постъпили сигнали и за други подобни несъответствия. Подобно е положението и с маркировката и обозначаването на терен на ЗТ. В практиката ни сме установили, че има липса на ясно отбелязана граница и обозначителни табели за редица ЗТ. За целта предвиждаме да посетим на терен поне 5 ЗТ от категориите защитена местност и природна забележителност и да извършим подробни проверки за съответствие на границите с предмета на опазване. Теренни посещения ще бъдат осъществени и в 30 ЗТ за установяване на наличието и състоянието на маркировка и обозначаване. Състоянието на терен ще бъде съпоставено с информацията, съдържаща се в документацията за обявяване на съответните ЗТ, като за тези, при които е установено разминаване ще бъде изготвен подробен доклад. На базата на установеното ще бъдат отправени препоръки и предложения към съответните РИОСВ.

Дейност 3

Провеждане на две обучения на местни общности, граждански организации, НПО и активни граждани на тема защитени територии: проверка на информацията за ЗТ, проверка на терен, сигнализиране за заплахи, обявяване на нови защитени територии и вековни дървета.

Независимо от наличието на желание и активност сред местните общности и граждански организации познанията им относно обявяването на нови ЗТ, разширяването на съществуващи, сигнализирането за нередности и обявяването на вековни дървета са недостатъчни. Има и сигнали от местни хора за нужда от реакция при проблеми и заплахи. Активните хора от градовете, пътуващи сред природата и местните хора са очите и ушите на компетентните органи и техни съюзници в идентифицирането на проблеми, сигнализирането за тях и съответно решаването им. Обученията ще бъдат проведени онлайн, което ще даде възможност в тях да се включат неограничен брой хора от различни точки на страната. Записите от обученията ще бъдат достъпни неограничено във времето на уеб сайта на АПБ.

Дейност 4

Ще бъде проведена кампания за въвличане на гражданите в мониторинга на актуалното състояние на вековни дървета на терен. Вековните и забележителни дървета традиционно предизвикват интереса и възхищението на обикновения човек. Въпреки желанието си да бъдат активни по темата за вековните дървета, гражданите не са достатъчно информирани към кого и по какъв начин да се обърнат, за да алармират или предоставят информация. Много хора посещават местата, където има обявени вековни дървета и съответно виждат какво е състоянието им – най-общо дали дървото все още го има, дали е в добро здравословно състояние или не, потенциална заплаха за запазване на дървото, наличие на сериозни наранявания и т.н. Информацията, която хората придобиват при посещенията си на терен би могла да бъде много полезна, като по този начин би подпомогнала местните РИОСВ, които поради недостатъчен брой служители често не успяват да извършват редовен мониторинг на актуалното състояние на вече обявените вековни дървета. Кампанията ще насърчи хората, които ходят в природата, да посетят такива дървета и да съберат базисна информация за тях.