Политика за поверителност и защита на лични данни

Настоящата политика за поверителност на Асоциация на парковете в България (АПБ) има за цел да Ви осведоми, в случай че ни предоставяте лични данни в офиса, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн на нашите сайтове, наричани по-долу за краткост „интернет страниците“, „сайтовете“, „уебсайтовете“), по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи или по друг начин.

Вашето лично пространство и защита на личните Ви данни са много важни за нас. За да защитаваме личната Ви информация, в настоящата Политика Ви предоставяме информация за нас и за това, по какъв начин и защо обработваме личните Ви данни.

1. Обща информация

Асоциация на парковете в България (АПБ) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. АПБ отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, които предоставя, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Асоциация на парковете в България
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1
 • Адрес за упражняване на дейността:  гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1
 • Телефон: +359 887 820 870
 • E-mail: apb@parks.bg

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Наименование: Асоциация на парковете в България
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1
 • Данни за кореспонденция:  гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1
 • Телефон: +359 887 820 870
 • E-mail: apb@parks.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Какво означава понятието „лични данни“ и какви лични данни събираме?

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които сами по себе си не представляват лични данни, но когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

При упражняване на правомощията си Асоциация на парковете в България събира и обработва лични данни на кандидати, служители, клиенти на услугите, доставчици, контрагенти и др. в изпълнение на законово основание и в изпълнение на нормативните задължения, които се прилагат спрямо Сдружението и договорни основания – по чл. 6, пар. 1, б. „а“, „б“, „в“ и „е“ от Регламента.

Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен носител.

АПБ събира и обработва следните лични данни за идентификация от своите служители и контрагенти: три имена, дата и място на раждане, документ за самоличност, местожителство, гражданство, данни за контакт и др. АПБ може да събира и други данни на физически и/или юридически лица с оглед на спазване на действащото право на ЕС и българското законодателство като: кореспонденция, имейл адрес, чатове, записи на телефонни разговори, данъчен номер, данни за участие в обучителни събития, както и други лични данни.

В случай че физическо и/или юридическо лице реши да не предоставя така поисканата информация, то АПБ има право да откаже да предостави търсената услуга.

Асоциация на парковете в България може да събира лични данни и като оператор на интернет страниците си: www.parks.bgpriroda.parks.bgvekovnidarveta,parks.bg, edu.parks.bgekoarhiv.bg посредством заявка за участие в сайтовете, които изискват регистрация, контактна форма, достъпна в секция „Контакти“, или специфични формуляри за попълване.

Личните данни, събирани чрез контактната форма или формулярите на сайтовете, се ограничават до „име“, „имейл“ и „телефон“.

Във връзка с дарителски кампании, публикувани на priroda.parks.bg, АПБ може да изисква и съхранява и информация, необходима за идентифициране на даренията и дарителите (освен ако те не са поискали анонимност).

Асоциация на парковете в България не изисква други Ваши лични данни, различни от гореописаните, като при предоставянето на такива АПБ не носи отговорност за тяхното съхранение и/или заличаване.

Използване на „бисквитки“ (cookies)

Сайтовете и фейсбук страницата на АПБ използват т.нар. „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове с данни, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посетите уебсайта и предоставят на Асоциация на парковете в България единствено техническа информация за съответния ползвател на интернет страницата. Такива данни могат да са свързани с: отделните секции на интернет страницата, които сте разглеждали; времето, през което сте разглеждали определена секция на уебсайта; IP адресът, предоставен от Вашия интернет доставчик, през който сте осъществили достъп до интернет страницата; датата и часа на Вашето посещение на интернет страницата; характеристика и вид на използвания от Вас интернет „браузър“; типа устройство, от което сте осъществили посещението на интернет страницата; предпочитаният от Вас език на сайта и т.н.

„Бисквитките“ са напълно безопасни и не могат да повлияят негативно на работата на Вашия компютър или мобилно устройство. Информацията, която Асоциация на парковете в България получава посредством „бисквитките“, е напълно анонимна и не може по никакъв начин да послужи за индивидуализирането/идентифицирането на конкретен ползвател на интернет страницата. Повече информация относно „бисквитките“ можете да намерите на адрес: http://www.allaboutcookies.org/.

Сайтовете на АПБ може да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и Сдружението не носи никаква отговорност за тях.

Google analytics

Интернет страниците на АПБ използват „Google analytics”. Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, т.е. текстови файлове, запаметявани на Вашия компютър, за да се позволи анализ на Вашето използване на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google и се съхранява там. Съответните резултати биват предоставяни на Асоциация на парковете в България в анонимизирана форма.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си относно извършването на анализ на Вашето използване на страницата priroda.parks.bg чрез „Google analytics”. Това става посредством изтегляне и инсталиране на специален „Opt-out Browser Add-on“, осигурен от Google на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Допълнителна информация относно „Google analytics” може да откриете в Условията за работа на „Google Analytics”, Принципите за сигурност на личните данни на „Google Analytics” и Политиката за личните данни на Google.

3. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Асоциация на парковете в България обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели:

 1. Даряване за кампании;
 2. При регистрация и управление на личен профил;
 3. При писане на коментари и съобщения;
 4. За кореспонденция с Вас, свързана с участието Ви в текущата дейност на Сдружението или отговор на Ваш въпрос, сигнал и др.;
 5. С цел популяризиране и подобряване на дейностите на Сдружението, включително провеждане на проучвания, петиции, акции, доброволчески инициативи, покани за събития и други анкети;
 6. При встъпване в трудови и граждански правоотношения със Сдружението на субектите на данните;
 7. За изпълнение, отчитане и контрол на дейностите на Сдружението за постигане на нейните цели, определени в Устава;
 8. Във връзка с членството в Сдружението;
 9. За подбор и участие на лицата в инициативи и проекти на Сдружението, отчитане на тяхното изпълнение и популяризиране;
 10. За целите на архивирането и статистиката;
 11. За да се подобри съдържанието на услугите и интернет страниците на АПБ.

4. Срок на съхранение на личните Ви данни

АПБ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на уебсайтовете си, както и съществуването на профила Ви във фейсбук. След изтичането на този срок, АПБ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. В случай че по силата на приложимото законодателство е предвидено надхвърляне срока на съществуване на Вашата регистрация, АПБ уведомява потребителите за продължаващото съхраняване на данните.

5. Предаване на вашите лични данни за обработване

АПБ може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Всички лични данни са предоставени от Вас доброволно, като АПБ получава Вашето съгласие да ги обработва и съхранява при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Под „съгласие“ Асоциацията на парковете в България разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Вие може да оттеглите своето съгласие по всяко време. Когато обработва лични данни на деца на възраст под 18 години, Асоциация на парковете в България ще търси разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.).

6.1. Оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АПБ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване чрез искане в свободен текст на apb@parks.bg. АПБ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

6.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от АПБ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. АПБ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но АПБ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

6.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайтовете или с отправяне на искане до АПБ.АПБ може да се наложи да актуализира личните данни, които използва.

В случай, че АПБ открие, че личните данни са неправилни или подвеждащи, ще предприеме разумни стъпки, за да ги коригира или заличи възможно най-скоро.

6.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от АПБ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АПБ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването им, които да имат преимущество;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо АПБ;
 • личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Сайтът на АПБ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до АПБ, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред АПБ, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на АПБ.

АПБ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу сайта съдебни претенции или доказване на свои права.

6.5. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от АПБ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на АПБ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • АПБ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на АПБ имат преимущество пред Вашите интереси.

6.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на АПБ, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

6.7. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АПБ, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

7. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако АПБ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

В случай на нарушаване на правата Ви имате право на защита, която  може да реализира, като:

 • сезирате надзорния орган по защита на личните данни в Република България – Комисията за защита на личните данни;
 • потърсите правата си по съдебен път.

Сайтовете на АПБ не са длъжни да Ви уведомяват, ако:

 • са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

При въпроси относно личните Ви данни или за да упражните някои от гореописаните Ви права, може да ни пишете на имейл: apb@parks.bg или на адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух” 26, ап. 1

Тази политика е осъвременена за последен път на 05.11.2021 г.

Асоциация на парковете в България си запазва правото да актуализира настоящата политика за поверителност по всяко време, като не дължи каквото и да било предварително уведомяване на ползвателите на интернет страниците й във връзка с предстоящо изменение на политиката за поверителност. В случай на несъгласие с нея, Вие имате право да се откажете от използването на услугите, които АПБ предоставя и от посещение на сайтовете на организацията.